Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 24.08.2017

 

GMINA ŁOCHÓW

Al. Pokoju 75

07-130 Łochów

www.gminalochow.pl; e-mail: inwestycje@gminalochow.pl


 

 

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Gmina Łochów, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego  w Łochowie", zwanego dalej Projektem; przewidzianego do finansowania w ramach konkursu   nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dla Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ogłoszenie ma charakter informacyjny, celem umożliwienia zgłaszania się ewentualnych partnerów oraz wskazuje przesłanki wyboru partnera. Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów  o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 1. I.        Cel partnerstwa:

Wspólna realizacja działań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” – Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę zintegrowanego systemu monitorowania  i zarządzania ruchem aplikującego o środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt przygotowywany jest przez Gminę Łochów i realizowany będzie w partnerstwie na podstawie  umowy zawartej pomiędzy Gminą Łochów (Liderem przedsięwzięcia) - realizatorem będącym jednostką sektora finansów publicznych oraz partnerami spoza sektora finansów publicznych, wybranych w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:

 1. Regulamin konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17
 2. Umowa partnerstwa, która zostanie zawarta we wrześniu 2017 r. zgodnie z „Regułami zawierania umów (porozumień, lub tworzenia innych dokumentów) określających zasady partnerstwa,  a w szczególności rolę w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych", stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o konkursie  nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17.
 3. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.
 4. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych.

 

 1. II.      Zakres tematyczny partnerstwa:

Oczekuje się, iż partner/ partnerzy podejmie/ podejmą działania edukacyjne i informacyjne ukierunkowane na podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Łochów, w szczególności w zakresie korzystania z publicznych środków transportu oraz redukcji zanieczyszczeń.

Działania przewidziane do realizacji przez partnera/ partnerów w ramach projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”:

 1. współpraca w ramach, której na terenie Gminy Łochów podjęte zostaną działania ukierunkowane na propagowanie podróżowania ekologicznymi środkami komunikacji publicznej.
 2. prowadzenie w ramach projektu działań edukacyjnych związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łochów - edukacja ekologiczna obejmująca następujące minimum zagadnień:
 • transport ekologiczny - definicja, wady i zalety o korzyści ekonomiczne korzystania z ekologicznych środków transportu o korzyści środowiskowe i zdrowotne wynikające z ograniczenia zużycia paliwa przez pojazdy silnikowe i zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu - prezentacja obliczeń jednostkowych

Lider projektu oczekuje, że wybrany partner/ wybrani partnerzy zgodnie z zakresem prowadzonej działalności będzie/ będą uczestniczyć w działaniach edukacyjno- informacyjnych na każdym etapie realizacji projektu.

 

 1. III.   Forma prawna partnera:

Partnerem/ partnerami Gminy Łochów w realizacji działań edukacyjno-informacyjnych projektu będzie/ będą organizacja pozarządowa/ organizacje pozarządowe działająca/ działające na terenie powiatu węgrowskiego (podmiot/ podmioty wskazane w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w rozdziale 7. „Regulaminu konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17". Partner/ partnerzy muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie  w konkursie RPMA.04.03.01-IP.01- 14-052/17

W naborze może wziąć udział każdy podmiot niedziałający dla osiągnięcia zysku, który posiada zdolność wniesienia do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych, umożliwiających optymalną współpracę Gminą Łochów podczas realizacji projektu, w zakresie zgodnym z niniejszym ogłoszeniem oraz z Regulaminem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych.

 

 1. IV.    Wymagania:
 2. 1.     Posiada/ posiadają statut organizacji pozarządowej „non profit".
 3. 2.     Jest zarejestrowany/ są zarejestrowani od co najmniej 12 miesięcy (minimum 12 miesięcy przed datą złożenia oferty współpracy w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie).
 4. 3.     Prowadzi/ prowadzą działalność statutową w obszarze problematyki ekologicznej (edukacji ekologicznej) lub edukacji dzieci i młodzieży.
 5. 4.     Ma/ mają siedzibę na terenie Polski.
 6. 5.     Nie podlega/ nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy. 6. Nie zalega/ nie zalegają z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

 

 1. V.      Zgłoszenie powinno zawierać:

Zgłoszenie w naborze (oferta współpracy) powinno zawierać:

 1. opis koncepcji współpracy partnera spoza sektora finansów publicznych w realizacji działań edukacyjno-informacyjnych projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie”;
 2. informacje na temat wkładu (zaangażowania) partnera spoza sektora finansów publicznych w przygotowanie i realizację działań edukacyjno-informacyjnych projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego  w Łochowie”- zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, ewentualnie finansowe);
 3. propozycję budżetu (wyceny) działań edukacyjno-informacyjnych z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt II niniejszego ogłoszenia;
 4. informacje na temat przewidywanych produktów i rezultatów podjętych działań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” oraz sposobu ich pomiaru.

 

Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę.

Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny, w języku polskim.

Wraz z ofertą współpracy należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. i art. 82 pkt. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r., o rachunkowości - tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 1223 z późn. zm.) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności - jeśli dotyczy.
 3. Aktualny statut podmiotu - jeśli dotyczy.
 4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów (ZUS, Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Długów) - zgodnie ze wzorem.
 5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego) - jeśli dotyczy.
 6. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych oraz opisem i udokumentowaniem doświadczenia w realizacji podobnych projektów (w tym również jako partner w projektach).
 7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty współpracy (w szczególności rekomendacje).
 8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań, z wyjątkiem upoważnienia do działania w imieniu oferenta, który to dokument należy złożyć w oryginale lub potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Liczba partnerów:

Gmina Łochów nie przewiduje współpracy z więcej niż dwoma partnerami spoza sektora finansów publicznych, tj. z nie więcej niż dwoma organizacjami pozarządowymi.

Rozwiązaniem optymalnym założonym przez Gminę Łochów jest współpraca z dwoma organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu wołomińskiego, które wśród swoich działań statutowych mają działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz posiadają stosowne doświadczenie w ich realizacji.

Do współpracy przy realizacji działań edukacyjno-informacyjnych projektu wybrany zostanie minimum jeden partner, a maksymalnie dwóch partnerów.

 

VII. Termin składania zgłoszeń:

14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Miasta w Łochowie (decyduje data wpływu), tj. nie później niż 07.09.2017r.

 1. VIII.           Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Urzędu Miejskiego Łochowie, pod adresem:

Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów.

 

 1. IX.   Kryteria wyboru (max 100 pkt):
 2. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
 3. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 15 pkt],
 4. Szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z uzasadnieniem przez kandydata podany z możliwą dokładnością. [max 10 pkt],
 5. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 30 pkt], w tym kompleksowość zaproponowanych działań [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych działań [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 10 pkt],

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

 

 1. X.      Uwagi:
 1.  Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 • podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 1. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Łochów nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Łochów nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Lidera Partnerstwa.
 3. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
 4. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 5. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa  o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym  w wyniku naboru partnerem, Gmina Łochów dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.
 1.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości