Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA KONKURS


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 23.01.2018

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie”

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Organizator konkursu: Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
 2. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo „Zakochaj się w Łochowie”

 

II. Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego logo „Zakochaj się w Łochowie”, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Urząd Miejski w Łochowie.

 

III. Warunki uczestnictwa

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

1)      zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,

2)      złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (załącznik nr 4).

3)      za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w punkcie 2, składają przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu)

4)      Przystępując do konkursu każdy z uczestników Konkursu składa oświadczenie (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

5)      W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie, zrekompensuje Urzędowi Miejskiemu w Łochowie, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń odszkodowawczych.

 1. Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
 5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwa projekty.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 

Projekt Logo należy składać w następujących formatach:

Kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu A4 (na odwrocie dane kontaktowe Uczestnika Konkursu), na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym. Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 

 1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter), lub przesłać pocztą na powyższy adres Organizatora w terminie do 9 lutego 2018 r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie”.
 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

 

VI. Zasady przyznawania nagród:

 

 1. Wyboru Laureata konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie” dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łochowa.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości netto1000,00 zł.

(Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych)

 1. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

 

 1. Planowana data ogłoszenia wyników: 13 lutego 2018 r.
 1. O terminie i sposobie wręczenia nagrody zwycięzca zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej       Gminy Łochów www.gminalochow.pl

 

VIII. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych      na zwycięski projekt

 

 1. Zwycięzca konkursu przeniesie na Organizatora prawa zależne w zakresie wymienionym w ust.1.
 2. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa prawo własności projektu.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania względem Organizatora roszczeń o naruszenie autorskich praw do projektu.
 4. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby projekt naruszał prawa osób trzecich.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie” o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie” o wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawowego na wzięciu udziału w konkursie osoby niepełnoletniej.

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie”stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie”. o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie” doc

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo „Zakochaj się w Łochowie” PDF

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości