Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

DYREKTOR Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Znak:LU.RET.070.1.87.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

DYREKTOR Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Znak:LU.RET.070.1.87.

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) dalej zzwzoś, art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) dalej Prawo wodne oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)

 

decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie (pobierz plik PDF)