Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 grudnia 2021 roku

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 grudnia 2021 roku

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 grudnia 2021 roku
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Warszawie

WPN-II.6320.4.2021.AA


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), w związku z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.),

zawiadamiam

o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających:

1)     zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca PLB140002 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3825, z późn. zm.);

2)      zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 (Dz. Urz. Woj. Maz poz. 3827, z późn. zm.);

3)      zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3830, z późn. zm.);

4)      zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4572, z późn. zm. i Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 1853, z późn. zm.);

5)      zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Kazuńskie PLH140048 (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8156);

6)      zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3720, z późn. zm. i Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 1660, z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, iż:

1)     w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane osoby lub instytucje mogą zapoznać się z projektami zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia ww. planów zadań ochronnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji           Ochrony              Środowiska                     w              Warszawie,       pod                        adresem http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;

2)      uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem skrzynki podawczej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w Kancelarii Urzędu przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500 lub drogą elektroniczną na adres: warszawa@rdos.gov.pl;

3)      zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po terminie 21 dni nie będą rozpatrywane.

4)      organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Warszawie


Aneta Adamska

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Warszawie -

Regionalnego Konserwatora Przyrody

/podpisano elektronicznie/


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem", i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie (www.mazovia.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.bip.mazovia.pl).

Uwagi do Projektu można wnosić do dnia 22 grudnia 2021 r.

Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma - formularz - stanowiący załącznik). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Uwagi złożone po upływie określonego powyżej terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Marszałek Województwa

ADAM STRUZIK /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

Uwagi do projektu - pobierz formularz


Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 24 listopada 2021

Stosownie do art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202lr., poz. 735), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202lr., poz. 247), Burmistrz Łochowa

 

więcej

OBWIESZCZENIE - SPROSTOWANIE

Łochów, 19.11.2021 r.

 

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochów

woj. mazowieckie

 

WGKI.6220.4.2021 .KN/JM

OBWIESZCZENIE

SPROSTOWANIE

Burmistrz Łochowa w Obwieszczeniu nr WGKI.6220.4.202l.KN z dnia 15.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej Barchów- Łochów (ul. Świerkowa)", prostuje oczywistą omyłkę pisarską w nazwisku pełnomocnika Burmistrza Łochowa reprezentującego Gminę Łochów

W przedmiotowym obwieszczeniu zawarto informację:

złożonego przez Pana Krzysztofa Nadolnego ul. Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa będącego pełnomocnikiem Burmistrza Łochowa reprezentującego Gminę Łochów.

Prawidłowe brzmienie informacji:

złożonego przez Pana Krzysztofa Nadanego ul. Giermków 55 lok.l, 04-491 Warszawa będącego pełnomocnikiem Burmistrza Łochowa reprezentującego Gminę Łochów.

 

Z up. Burmistrza Łochowa

Mgr Małgorzata Łotarska

Zastępca Burmistrza

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

 

więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 14 października 2021 r

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 14 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 2MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" zlokalizowanych na działkach nr 492, 507, 533, 537, obręb Pogorzelec na wniosek firmy ELFORAMA Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/18B, 03-707 Warszawa.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

 

więcej

Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

więcej

Pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie wielkoobszarowych inwentaryzacji lasów

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 13 09 2021 r. - budowa obwodnicy Łochowa


Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 13 09 2021 r. - przebudowa pobocza w Łojewie


Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 13 09 2021 r.


możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji

 

więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Na podstawie art. 9ac ust. la, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), informuję, że w związku z zakończeniem postępowania odwoławczego prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i zwróceniem, w dniu 28 czerwca 2021 r., akt przedmiotowej sprawy, Wojewoda Mazowiecki dokona ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę dla przedmiotowej inwestycji, dotyczącej uchylonej decyzji Nr 146/SAAB/2020 z dnia 2 marca 2020 r., dla: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dla inwestycji: „budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka realizowana w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6" realizowane w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne" wraz z niezbędnymi rozbiórkami". Adres inwestycji: działka ewid. nr 2542/14, 2542/6, 2542/16, 2554/61, 2554/57, 2715/5, 2050, 2328/5, 2543, 2669, 2052/17, 2052/26, 2054/16, 2059, 2054/19, 2005, 2044/12, 2053/13, 2349, 2558. 2542/1, 3043/2, 3052/8, 3031/1, 2052/9, 2052/20, 2052/21, 2052/29, 2052/72, 2542/8, 2033/16, 2044/17, 20/49/2, 2053/23, 2054/28, 2054/30, 2542/17, 2542/19, 2554/62, 2554/55, 2554/58, 2554/60, 2710/3, 2715/6, 2985/2, 2990/1, 2052/24, 2542/2, 2554/25, 2554/24, 2554/33, 3031/2, 4511/1, 23229/3, 2330/3, 2052/88, 2052/85, 2542/15; obręb 0001 - Łochów Miasto, miejscowość Łochów, gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 2 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w gminie Łochów w 2021 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435 ze zm.) Burmistrz Łochowa informuje właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu. Ww. projekt planu będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75 w pok. 112 przez okres 60 dni, tj. w dniach 02.08.2021 r. - 04.10.2021 r. Jednocześnie informuje, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

więcej

Informacja Burmistrza Łochowa z dnia 3 sierpnia 2021 r.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

01.07.2021
więcej

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych


Obwieszczenie Dyrektora PGWWP

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 22 czerwca 2021 roku

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2021 roku

 

więcej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28 maja 2021 r.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 27 maja 2021 rok

 

więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

 

więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

 

więcej

Pismo z GDDKiA

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 25.03.2021 roku

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 25.03.2021 roku


Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 28 stycznia 2021 r.


Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 27 stycznia 2021 r.


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - zawiadomienie

 

więcej

Zawiadomienie Burmistrza Łochowa z dnia 19.01.2021 r.

Burmistrz Łochowa zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmująca teren do 4,1041 ha w granicach działki nr 2433, 2323/1, 2435 obręb Gwizdały" na wniosek firmy ELFORMA Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/18 B, 03-707 Warszawa.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

więcej

Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm./, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pani Teresy Wysockiej, Pana Stanisława Wysockiego, Pani Justyny Wysockiej - Jankowskiej, Pana Andrzeja Jankowskiego w imieniu i na rzecz których działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Antoni Mikulski, postępowania administracyjnego w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez likwidacje istniejącego przepustu oraz wykonanie nowego przepustu z lokalizacją w pasie drogi krajowej nr 62 na działce o nr 345 w miejscowości Kamionna, gmina Łochów, powiat węgrowski.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2020 roku


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2020 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, zawiadamiam, że w związku z wpływem wniosku inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OP) c0000871_MAZ_C / 0Rx006-068687-XX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 6., dz. ew. nr 1 obręb 0030 Zagrodniki, gm. Łochów Obszar Wiejski, pow. węgrowski, woj. mazowieckie.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, informuję, że akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie strony postępowania mogą zgłaszać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza łochowa z dnia 8 października 2020 r

Stosownie do oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

Burmistrz Łochowa zawiadamia

iż z powodu konieczności wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez miejscowość Kamionna" oraz wysłania tegoż raportu do organów celem uzyskania stosownych opinii i uzgodnień załatwienie sprawy w przewidzianym przepisami terminie jest niemożliwe. Ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.01.2021 r.

 

więcej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju

 

więcej

Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna - RAPORT

Burmistrz Łochowa zamieszcza kopię Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna"

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 września 2020 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 19 sierpnia 2020 roku

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

więcej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2020

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 31 lipca_2020 r.

 

więcej


Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 czerwca 2020 r.

 

więcej

Obwieszcenie Ministra Rozwoju z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2020 r.

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 26 maja 2020 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283), Burmistrz Łochowa


zawiadamiaże podaje do publicznej wiadomości raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa domu weselnego z zapleczem gastronomicznym, budynku gospodarczo-garażowego, altany, placu zabaw dla dzieci, stawu, parkingu, zbiornika na nieczystości płynne (szamba) oraz własnego ujęcia wody (studni) na działce ew. nr 151/5 i 152/5 obręb Kamionna w gminie Łochów" na obszar Natura 2000 przesłany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych 1 w Siedlcach.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 12 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

WGKI.5220.1.2020.KN

z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polagającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów" złożonego przez Pana Macieja Białoszewskiego.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

dotyczące działki nr 345, położonej w obrębie Kamionna Gmina Łochów.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

dotyczące działki nr 2624, położonej w obrębie Laski Gmina Łochów

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.

SPN-S.7533.11.2020.BP

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dn. 22 kwietnia 2020 roku

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek” na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dn 20 kwietnia 2020 roku

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna” na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Warszawie.

 

więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 27 marca 2020 r.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 4 marca 2020 r.

 

więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

 

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości położone w mieście Łochów, składające się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 ze. zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się. że w dniu 7 stycznia 2020 r. Wojewoda Mazowiecki postanowieniem Nr 8/SAAB/2020 nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 795/SAAB/20I9 /. dnia 10 grudnia 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji:

inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie, polegająca na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) w ciągu drogi powiatowej nr DP 4202W, nad linią kolejową nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka i nad drogą krajową DK50, w km około 60+463 linii kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 60+332 tej linii"

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Działając zgodnie z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), niniejszym zawiadamia się, że w dniu 10 grudnia 2019 r. została wydana decyzja Nr 795/SAAB/2019 Wojewody Mazowieckiego, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji:

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 8 listopada 2019

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 8 listopada 2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 24 października 2019 roku

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 24 października 2019 roku o wsczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

więcej

Zawiadomienie Genarlego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 12 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 12 września 2019 rokuObwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 12 września 2019 roku

11.10.2019
więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2019

Warszawa, 18 marca 2019 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-II.747.2.16.2018.BG1/ZKOBWIESZCZENIENa podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) - dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) - dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 14 marca 2019 r., decyzja Nr 20/SPEC/2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka realizowana w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6" realizowane w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne".

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 25 września 2019 r

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia

 

więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 30  lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Łochowie w zakresie budowy nowej drogi gminnej ul. Sosnowej, budowy zajazdów, chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej".

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek -  na odcinku Baczki Wieliczna, długość 1,78.” Złożonego przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.07.2019r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.07.2019r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.07.2019r.


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 03.07.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 03.07.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego-1


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.7840.7.35.2019.JK

 

więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

więcej

Obwieszczenie starosty Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Maz. Izby Rolniczej

14.06.2019
więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 11 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Wegrowskiego

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 13 maja 2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia "Budowa drogi w Barchowie".

 

więcej

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PE-I.7440.10.2019.ES    Warszawa, 23 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 1 I 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 05.2019 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Leszka Sekulskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna od km 269+500 do km 270+900; gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie

Ponadto informuję, że przedmiotowa sprawa została zakwalifikowana przez organ administracji geologicznej jako szczególnie skomplikowana. Zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania przy czym, w myśl art. § 35 ust. 5 ww. ustawy, do wskazanego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

W sprawie zapoznania się z aktami postępowania proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu -tel. (22) 59 79 070.


 

więcej

Pismo Starosty Powiatowego w Węgrowie

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2019r. - WI-II.747.2.16.2018.BG1/ZK

14.05.2019
więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie GDOŚ

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego

Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi gminnej - ul. Kwiatowej i ul. bez nazwy w Łochowie".

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.03.2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

„Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2010W Kamionna – Baczki – Stoczek – na odcinku Baczki – Wieliczna, długość odcinka 1,78 km” złożonego przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

pobierz dokument w PDF


Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego z dnia 11 marca 2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Starosty Wegrowskiego z dnia 8 marca 2019 r.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.01.2019 r.

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa iv ochronie środowiska oraz? o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WOOS-II.4210.51.2017.AGZ.il, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57+915 linii kolejowej nr 6 realizpivanego w ramach projektu „Prace na linii E-75 na odcinku Sadowne — Czyżęw wraz Z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Kembertów — Sadownenie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

 

więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa


Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.10.2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.10.2018 r.-1

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Rozbudowie drogi krajowej  nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek” złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

WI-II.747.2.15.2018.BG1

Warszawa, 3 pażdziernika 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) - dalej jako utk, informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

„Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie, polegająca na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego), w ciągu drogi powiatowej nr DP 4202W, nad linią kolejową nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka i nad drogą krajową DK 50, w km około 60+463 linii kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 60+332 tej linii".

Roboty budowlane będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie węgrowskim w jednostce ewidencyjnej Gmina Lochów odpowiednio w obrębach 08 Jasiorówka i 01 Łochów Miasto.

 

więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości, iż wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez m. Kamionna” złożonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ_ZIL.420.98.2018.KCz.2


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa

Łochów, dnia 10 sierpnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁOCHOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 października 2010 r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, pokój 110, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej bip.gminalochow.pl → Burmistrz → Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 16.00 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Łochowa w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, w postaci elektronicznej przesłane na adres kancelaria@gminalochow.pl lub ustnie do protokołu, w terminie od 31 sierpnia 2018 r. do 12 października 2018 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Łochowa.
 
Sprawę prowadzi:
Karolina Fedorczyk
Tel. 25 643-78-11
 
 


OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 ze zmianami)

informuję

o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości ze zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Adama Małkińskiego PHU AD-MAR o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów w tym złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

 

więcej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obwieszczenie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

24.05.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

24.05.2018
więcej

DYREKTOR Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Znak:LU.RET.070.1.87.

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) dalej zzwzoś, art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) dalej Prawo wodne oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej Kpa., zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku spółki SIME Polska Sp. z o. o. ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, w dniu 22 marca 2018 r. została wydana decyzja Nr 25/11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100, na działkach nr ew. 2052/72 obręb 0001- Łochów Miasto oraz nr ew. 585/6 obręb 0008-Jasiorówka, położonych w gminie miejsko-wiejskiej Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie:

-    art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś") w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) zawiadamia strony postępowania,

-    art. 85 ust. 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu S& kwietnia 2018 r. wydał decyzję, znak: WOOŚ-II.4210.51.2017.AGZ.11, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57+915 linii kolejowej nr 6 realizowanego w ramach projektu „Prace na linii E-75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne ".

 

więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie prejektowania inwestycji Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi nr 62

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie prejektowania inwestycji Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi nr 62

27.04.2018
więcej

Obwieszczenie PGWWP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim
LU.ZUZ.2.421.12.2018.IC

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

 

więcej

Zawiadomienie PGWWP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

więcej

Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § l i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 93 ust. 2 ustawy z dnia9 czerwca 201 lr - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2126 z późn. zm.), Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pana Dariusza Obryckiego, działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej geologiczno - inżynierskie warunki posadowienia dla potrzeb projektu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6 realizowanego w ramach projektu pn.: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów -Sadowne".

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego o postępowaniu administracyjnym dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego o postępowaniu administracyjnym dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego

30.03.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

27.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

26.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

13.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

13.02.2018
więcej