Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 0 3 . 0 0 2019 r.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.69.2018.KC2.12

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa iv ochronie środowiska oraz? o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: WOOS-II.4210.51.2017.AGZ.il, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57+915 linii kolejowej nr 6 realizpivanego w ramach projektu „Prace na linii E-75 na odcinku Sadowne — Czyżęw wraz Z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Kembertów — Sadownenie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

 

pobierz PDF Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska