Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Obwieszczenie Burmistrza Łochowa z dnia 24 listopada 2021

Łochów, 24.11.202 lr.

 

 

WGKI.6220.5.2021.JM

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania sdministracyjnego

Stosownie do art. 10 § 1, art. 28 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202lr., poz. 735), oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202lr., poz. 247), Burmistrz Łochowa

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej z obiektami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu w obrębie siedziby zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach oraz wymiany elewacji budynku Pałacyku Paderewskich „Julin" wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 4/1 w obrębie miejscowości Kaliska, gmina Łochów, powiat węgrowski, woj. mazowieckie" na wniosek Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202lr., poz. 735) strona postępowania ma prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy.

Informuję strony i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łochowie w pokoju 112 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie i w miejscowości Kaliska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.gminalochow.pl

 

Z up. Burmistrza

mgr. Małgorzata Łotarska

zastępca burmistrza