Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

FUNDUSZ SOŁECKI - co to jest?

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 31 sołectw w naszej gminie. Informację o jego wysokości burmistrz przekazuje sołtysom do 31 lipca. Kwota jest uzależniona m. in. od liczby mieszkańców sołectwa. Żeby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Z funduszu sołeckiego można zrealizować całe przedsięwzięcie lub tylko jego część. Można podzielić je na etapy lub przekazać pieniądze do budżetu jako wkład mieszkańców w większą inwestycję gminną. Decyzję podejmują mieszkańcy na zebraniu.

Kto może zgłosić pomysł?

Wniosek dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Gdzie i kiedy można zgłosić pomysł?

Wniosek składany jest na zebraniu. Nad wszystkimi wnioskami głosują mieszkańcy biorący udział w zebraniu. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona burmistrzowi do 30 września w roku poprzedzajacym wykonanie.

 

Burmistrz po sprawdzeniu poprawności wniosków i możliwości ich realizacji, przedkłada je Radzie Miejskiej w Łochowie do zatwierdzenia.