Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBSZARY O RANDZE KRAJOWEJ

Obejmuje duży kompleks leśny położony w północno-zachodniej części gminy i powierzchni 26,8 km2. Na jego  obszarze znajduje się projektowany rezerwat przyrody Las Parowy. Teren ten w całości położony jest  w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Rzeźba terenu jest dosyć urozmaicona, występują liczne wydmy, szczególnie w jego wschodniej i północnej części. Dosyć licznie występują tu rzadkie i chronione gatunki roślin oraz wiele rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Ze względu na dużą powierzchnię i dosyć dobrze zachowane i urozmaicone drzewostany, ten kompleks leśny odgrywa ważną przyrodniczo funkcję o znaczeniu ponadregionalnym.