Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OGÓLNA WALORYZACJA PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWA

Gmina Łochów jest zróżnicowana pod względem wartości przyrodniczych jej poszczególnych fragmentów. W celu ich określenia, a tym samym dokonania w miarę obiektywnej oceny zarówno w granicach gminy jak i porównania z innymi obszarami (gminami), przeprowadzono waloryzację przyrodniczo krajobrazową w oparciu o wyniki prac terenowych i kameralnych zawartych w niniejszej dokumentacji. W trakcie przeprowadzania waloryzacji przyrodniczej poszczególnych gmin na terenie woj. siedleckiego objętych powszechną inwentaryzacją przyrodniczą, zastosowano 4-stopniową skalę kategorii obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Były to następujące kategorie:
- obszary o randze międzynarodowej;
- obszary o randze krajowej;
- obszary o randze regionalnej;
- obszary o randze lokalnej;
 Uwzględniano różne pozwalające na ocenę wartości przyrodniczej obszaru, takie jak naturalność występujących to biocenoz (ogólne bogactwo gatunków i zespołów, liczba gatunków rzadkich i zagrożonych), reprezentatywność i unikalność w większej skali (ponadlokalnej), wielkość powierzchni, zróżnicowanie rzeźby terenu i inne.
 Na obszarze gminy Łochów wyróżniono wszystkie cztery kategorie obszarów.