Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2014 r.

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2014 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Łochów w rozumieniu art. 11a ust 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856).

§2

Celem niniejszego programu jest:

1)  zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opieka nad nimi,

2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie   nowych właścicieli dla zwierząt,

4)  promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz  edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

 

Rozdział II

Sposoby realizacji celów programu

§3

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami tj. przebywającymi w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka obejmuje:

1)  na terenie Gminy Łochów odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się w sposób doraźny w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

2) wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do nadzorowanego przez    Inspekcję Weterynaryjną schroniska dla zwierząt z którym Gmina Łochów posiada zawartą umowę to jest „Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt” Zygmunt Dworakowski  Radysy 13, 12-230 Biała Piska, której celem jest:

a)   wyłapywanie, przeniesienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku,

b)  schronisko zapewni bezterminową opiekę wyłapywanym zwierzętom bezdomnym lub znajdzie dla nich osoby, które adoptują bezdomne zwierzęta,

c)  bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku będą poddawane zabiegowi sterylizacji albo kastracji,

d)  zwierzę umieszczone w schronisku może być oddane jego właścicielowi, w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia, jeżeli zostanie on ustalony.

3)  poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

4)  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie przez:

a)  finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt.

b)  zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).

5)  Burmistrz Łochowa prowadzi rejestr zwierząt i ich karmicieli.

 

§4

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina Łochów realizacje następujące zadania:

1)  Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających na jej terenie.

2)  określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:

a)  Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi,

b)  bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane, przewożone do zakładu

leczniczego dla zwierząt w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji,

c)   po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji bądź kastracji zwierzęta wrócą do miejsc

macierzystych (koty wolno żyjące) bądź trafią do adopcji,

d)  Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji w całości

3) usypianie ślepych miotów w schronisku albo poprzez gabinet weterynaryjny z którym gmina ma podpisaną umowę.

4) Burmistrz Łochowa posiada podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyną Armanowską i Januszem Armanowskim S.C. ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów.

§5

W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzję o przekazaniu właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Burmistrz Łochowa. W tym celu Burmistrz Łochowa posiada podpisaną umowę z gospodarstwem rolnym Pana Tadeusza Matusika zam. Brzuza 5, 07-130 Łochów.

 

§6

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez zawarta umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyną Armanowską i Januszem Armanowskim S.C. ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów.

 

Rozdział III

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

 

§7

W celu edukacji mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1) włączenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do działań edukacyjnych mających na celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

2) promowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Rozdział IV

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

§8

 

1. Środki finansowe na realizację postanowień Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminnym na rok 2014 w wysokości 50 000 zł.

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.