Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2015 r.

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2015 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Łochów w rozumieniu art. 11a ust 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2011r. Nr 230, poz. 1373 ze zmian.).

§2

Celem niniejszego programu jest:

1) Zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opieka nad nimi,

2) Zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

3) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

4) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,

 

§3

Wykonawcami Programu są:

1) Burmistrz Łochowa poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych,

2) Schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

3) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej,

4) Placówki oświatowe poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

 

Rozdział II

Sposoby realizacji celów programu

 §4

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami tj. przebywającymi w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka obejmuje:

1) Na terenie Gminy Łochów odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się w sposób doraźny w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

2) Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną schroniska dla zwierząt,

a)   wyłapywanie, przeniesienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą przez Burmistrza Łochowa z wyspecjalizowanym i uprawnionym przedsiębiorcą

b) schronisko zapewni bezterminową opiekę wyłapywanym zwierzętom bezdomnym lub znajdzie dla nich osoby, które adoptują bezdomne zwierzęta,

c) bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku będą poddawane zabiegowi sterylizacji  albo kastracji,

d) wyłapywanie, przeniesienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą przez Burmistrza Łochowa,

z wyspecjalizowanym i uprawnionym przedsiębiorcą, „Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt” Zygmunt Dworakowski  Radysy 13, 12-230 Biała Piska

e) zwierzę umieszczone w schronisku może być oddane jego właścicielowi, w ciągu 14 dni od  dnia przyjęcia, jeżeli został on ustalony.

3) Poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

4) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie przez:

a) finansowanie leczenia zwierząt w ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt.

b) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).

5)  Burmistrz Łochowa prowadził będzie rejestr zwierząt i ich karmiciel.

 

§5

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina Łochów realizacje następujące zadania:

1) Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych przebywających na jej terenie.

2) Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:

a) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi,

b) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane, przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji,

c) po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji bądź kastracji zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych (koty wolno żyjące) bądź trafią do adopcji,

d) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji w całości

3) Usypianie ślepych miotów w schronisku albo poprzez gabinet weterynaryjny z którym gmina ma podpisaną umowę.

4) Burmistrz Łochowa posiada podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyną Armanowską i Januszem Armanowskim S.C. ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów.

 §6

 W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzję o przekazaniu właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Burmistrz Łochowa. W tym celu Burmistrz Łochowa posiada podpisaną umowę z gospodarstwem rolnym Pana Tadeusza Matusika zam. Brzuza.

 

§7

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez zawarta umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyną Armanowską i Januszem Armanowskim S.C.

 

Rozdział III

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

 

§8

 W celu edukacji mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1) Włączenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do działań edukacyjnych mających na celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

2) Promowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Rozdział IV

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

 

§9

1) Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Łochów.

2) W 2015 roku Gmina Łochów zapewniła w budżecie kwotę 60 tyś. zł. na pokrycie kosztów związanych z programem.