Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁOCHÓW W 2018 ROKU

UCHWAŁA NR LVII/390/2018

RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Łochowie

Andrzej Suchenek

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku

 

§1

Celem niniejszego programu jest:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi,

2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez obowiązkową ich sterylizację albo kastrację w schroniskach, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację kotek, których właściciele mieszkają na terenie gminy.

 

§2

1. Na terenie Gminy Łochów odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się w sposób doraźny w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt w szczególności chorych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa.

2. Odłowione bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną schroniska dla zwierząt.

3. „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Radysach S.C., Radysy 13, 12-230 Biała Piska zapewni bezterminową opiekę odłowionym zwierzętom bezdomnym lub znajdzie dla nich osoby, które dokonają adopcji.

4. Bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku będą poddawane obligatoryjnemu zabiegowi sterylizacji albo kastracji.

5. Odłowienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą przez Burmistrza Łochowa, z wyspecjalizowanym i uprawnionym przedsiębiorcą, „Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt” w Radysach S.C., Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

6. Zwierzę umieszczone w schronisku w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia może być oddane jego właścicielowi, jeżeli został on ustalony.

7. Poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie przez:

1) finansowanie leczenia, sterylizacji albo kastracji zwierząt w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski S.C. ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów;

2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom kotów).

 

§3

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt Gmina Łochów realizuje następujące zadania:

1) bezdomne zwierzęta będą odławiane i przewożone do schroniska, o którym mowa w § 2 ust. 3, z którym gmina ma podpisaną umowę;

2) gmina pokrywa w całości koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na jej terenie w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski S.C., ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów;

3) bezdomne koty odłowione z terenu gminy będą przewożone do zakładu weterynaryjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1, z którym gmina ma podpisaną umowę w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji i po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych (koty wolno żyjące) bądź trafią do adopcji;

4) usypianie ślepych miotów w ramach umowy zawartej przez gminę ze schroniskiem lub z gabinetem weterynaryjnym;

5) gmina ogranicza populacje bezdomnych zwierząt, poprzez dofinansowanie zabiegów sterylizacji kotek, których właściciele mieszkają na terenie gminy, na zasadach określonych w § 4.

 

§4

Określa się zasady finansowania zabiegów, o których mowa w § 3 pkt 5:

1) gmina zapewnia właścicielom kotek, którzy mieszkają na terenie gminy, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów: zabiegów sterylizacji wraz z jednoczesnym elektronicznym znakowaniem kotki;

2) zabiegi wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym, z którym gmina ma podpisaną umowę;

3) właściciel, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłasza się do Urzędu Miejskiego w Łochowie (pok. 112) w celu wypełnienia stosownego oświadczenia, a następnie kierowany jest na wykonanie zabiegu do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą umowę;

4) właściciel zwierzęcia opłaca gabinetowi weterynaryjnemu 50% kosztów zabiegu;

5) na warunkach określonych w umowie, gmina płaci pozostałe 50% kosztów zabiegu bezpośrednio gabinetowi weterynaryjnemu na podstawie wystawionej faktury;

6) dofinansowanie nie obejmuje kosztów wizyt pooperacyjnych.

 

§5

1. Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Tadeusza Matusika zam. Brzuza w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

2. Jednocześnie wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

 

§6

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie w ramach zawartej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski S.C., ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów.

 

§7

W celu edukacji mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

1) włączenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do działań edukacyjnych mających na celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;

2) promowanie na stronie internetowej Gminy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

§8

W 2018 roku Gmina Łochów zapewniła w budżecie kwotę 93.000,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z programem, gdzie:

1) odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku – 60.000,00 zł;

2) umieszczenie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł;

3) usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów – 18.000,00 zł;

4) zakup karmy oraz dożywianie bezdomnych zwierząt – 9.000, 00 zł;

5) dofinansowanie zabiegów sterylizacji kotek, których właściciele mieszkają na terenie gminy – 5.000,00 zł.