Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok na terenie Gminy Łochów.

Załącznik
do Uchwały Nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Łochowie
z  dnia 20 marca 2013r

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok na terenie Gminy Łochów.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Łochów w rozumieniu art. 11a ust 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2011r. Nr 230, poz. 1373 ze zmian.).

§2

Celem niniejszego programu jest:

 1. zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opieka nad nimi,
 2. zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,
 3. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,
 4. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
 5. edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,

5. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

 

§3

Wykonawcami Programu są:

 1. Burmistrz Łochowa poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych,
 2. schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
 3. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej,
 4. placówki oświatowe poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

 

Rozdział II Sposoby realizacji celów programu

§4

Opieka na bezdomnymi zwierzętami tj. przebywającymi w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka obejmuje:

 1. Okresowe odławianie bezdomnych zwierząt (psów i kotów) na terenie gminy Łochów w zależności od zaistniałej potrzeby i na zgłoszenie interwencyjne Policji lub mieszkańców, realizowane w następujący sposób:

1)  wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmować się będzie uprawniony podmiot w zakresie działania, którego jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt,

2)  wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną schroniska dla zwierząt,

3)  wyłapywanie, przeniesienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą przez Burmistrza Łochowa, z wyspecjalizowanym i uprawnionym przedsiębiorcą, „Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt” Zygmunt Dworakowski  Radysy 13, 12-230 Biała Piska

4)   schronisko zapewni bezterminową opiekę wyłapywanym zwierzętom bezdomnym lub znajdzie dla nich osoby, które adoptują bezdomne zwierzęta,

5)  Gminie Łochów przysługuje prawo żądania od schroniska, do którego kierowane są bezdomne zwierzęta, informacji o postępowaniu z wyłapywanymi zwierzętami oraz dokumentów potwierdzających właściwe prowadzenie schroniska,

6)   bezdomne zwierzęta umieszczone w schronisku będą poddawane zabiegowi sterylizacji albo kastracji,

7)  zwierzę umieszczone w schronisku może być oddane jego właścicielowi, w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia, jeżeli został on ustalony i pod warunkiem uregulowania przez niego kosztów związanych z wyłapaniem zwierzęcia i umieszczeniem go w schronisku.

 1. Poszukiwanie wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami, wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
 2. Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimy, kiedy występują temperatury ujemne przez opiekunów społecznych.

§5

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

 1. sterylizację albo kastrację bezdomnych psów i kotów przebywających w schronisku, albo poprzez gabinet weterynaryjny z którym gmina ma podpisaną umowę.
 2. usypianie ślepych miotów w schronisku albo poprzez gabinet weterynaryjny z którym gmina ma podpisaną umowę.
 3. Burmistrz Łochowa posiada podpisaną umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyną Armanowską i Januszem Armanowskim S.C. ul. Świerkowa 17, 07-130 Łochów

 

 §6

W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzję o przekazaniu właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Burmistrz Łochowa. W tym celu Burmistrz Łochowa posiada podpisaną umowę z gospodarstwem rolnym Pana Tadeusza Matusika zam. Brzuza.

 

§7

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez zawarta umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyną Armanowską i Januszem Armanowskim S.C.

§8

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy realizowana będzie przez:

 1. Egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. Egzekwowanie , we współpracy z inspekcją weterynaryjną obowiązku wykonania corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie;
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania.

 

Rozdział III Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

§9

W celu edukacji mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację następujących zadań:

 1. włączenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do działań edukacyjnych mających na celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
 2. Promowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

 

Rozdział IV

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

 

§10

 1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu Gminy Łochów.
 2. W 2013 roku Gmina Łochów zapewniła w budżecie kwotę 50 tys. zł.