Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Aktualizacja powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.


ostatnai modyfikacja: 02.01.2013
dodane: 19.11.2012

 

Dotyczy: Aktualizacja powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

 

W związku z rozpoczętym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie procesem aktualizacji powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w ramach certyfikacji, którą objęte są lasy, Nadleśnictwo Łochów przewiduje objąć kategorią 6 jeden z obiektów na terenie Gminy Jadów. HCVF (High Conservation Value Forest) są to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. W drodze kwalifikacji wyróżnia się następujące kategorie:

1.    Obszary chronione (np. rezerwaty, parki krajobrazowe, ostoje cennych gatunków)

2.    Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej (np. "puszcze")

3.    Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (np. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk w ramach programu NATURA 2000)

4.    Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (np. lasy wodochronne, lasy glebochronne)

5.    Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności (brak zastosowania w warunkach Polski)

6.    Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, religijnie dla społeczności lokalnych)

Na terenie Gminy Łochów Nadleśnictwo Łochów proponuje do objęcia 6 kategorią HCVF obiekt Cmentarz Żydowski położony w oddziale 239b leśnictwa Szumin. Objęcie tego punktu wyżej wymienioną kategorią ochronności nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń w zakresie gospodarki ieśnej. Lokalizację obiektu przedstawia mapowy załącznik nr 1 do niniejszego pisma (kolor czerwony).

W związku z powyższym Nadleśnictwo Łochów zwraca się z prośbą o wywieszenie niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łochów na 30 dni w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych i przesłanie informacji zwrotnej o wnoszeniu lub niewnoszeniu uwag do powyższych działań w terminie do 18.12.2012r.

 

ZOBACZ MAPKĘ  jpg

 

 

autor: Root


przejdź do archiwum wiadomości