Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

INFORMACJA DLA PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ PIERWOTNĄ ŻYWNOŚCI ORAZ SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 19.09.2014

 

 

 

 INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ PIERWOTNĄ ŻYWNOŚCI ORAZ  SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie informuje, że zgodnie            z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią  obowiązane są złożyć wniosek  o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej– art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

Produkcja pierwotna

Produkcja pierwotna (lub podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego.

Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty:

  • pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane),
  • pochodzenia zwierzęcego (jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa),
  • zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody, ślimaki itp.  

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję  i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego.

Podstawowe wymagania dla produkcji pierwotnej określa załącznik I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.). W treści ww. załącznika określono ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań.

Sprzedaż bezpośrednia 

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774), które określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. w bramach własnych gospodarstw rolnych, na targowiskach, placach targowych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym

Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią żywności pochodzenia roślinnego

Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W związku z powyższym wnioski należy składać we właściwej terenowo ze względu na miejsce prowadzenia działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 106, poz. 730).  

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.)., kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Obowiązki producentów żywności na etapie produkcji podstawowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.  

Podkreślić należy także, iż w myśl obowiązującego prawa to podmioty działające na rynku spożywczym są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności, a także za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną żywności. Producent środków spożywczych musi zapewnić, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji odbywających się pod jego kontrolą spełniane są właściwe wymogi  ustanowione przepisami prawa żywnościowego zarówno przepisami prawa Unii Europejskiej jak i przepisami prawa krajowego.

Zatwierdzanie i wpis do rejestru zakładów obowiązuje wszystkie skupy warzyw i owoców oraz  runa leśnego (jagód, grzybów).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (25 7924227).

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości