Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza


ostatnai modyfikacja: 01.06.2021
dodane: 01.06.2021

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43) utworzono 10 następujących funduszy:

-     Fundusz Promocji Mleka,

-     Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,

-     Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,

-     Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,

-     Fundusz Promocji Mięsa Owczego,

-     Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,

-     Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,

-     Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,

-     Fundusz Promocji Ryb,

-     Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego KOWR obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ_fl). Można je złożyć:

-      bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat,

-     za pośrednictwem aplikacji ePUAP,

-   za pośrednictwem portalu eRolnik (https://erolnik.gov.pI/#/). Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRolnik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości