Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E75 RAIL BALTICA WARSZAWA – BIAŁYSTOK – GRANICA Z LITWĄ, ETAP I. ODCINEK WARSZAWA REMBERTÓW – ZIELONKA – TŁUSZCZ (SADOWNE)


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 22.07.2015

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Łochów - Sadowne od km 60,270 do km 60,550 - odcinek 5.3",

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Raił Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)",

Roboty budowlane prowadzone będą na części działki nr 585/1, obręb Jasiorówka gmina Łochów, powiat węgrowski, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, PI, Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od

dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie PDF

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości