Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nabór do komisji konkursowej


ostatnai modyfikacja: 16.03.2018
dodane: 16.03.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W PIERWSZYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2018 roku

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018  r.  poz.  450 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej oceny ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku;

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży;

3. Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy spełniający następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert;

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

4. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert;

5. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

6. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 19.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.do Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, w Biurze Obsługi Mieszkańca –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2018 roku”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

7. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa;

8. Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

 

załącznik 1 formularz zgłoszenia

Z up. Burmistrza Łochowa

 

mgr Małgorzata Łotarska

Z-ca Burmistrza

autor: M.Dybka


przejdź do archiwum wiadomości