Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nabór do komisji opiniującej oferty


ostatnai modyfikacja: 23.05.2019
dodane: 23.05.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W  DRUGIM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2019 roku

1.Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019  r.  poz.  688) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do pracw komisji konkursowej oceny ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku;
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży;
3. Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy spełniający następujące kryteria:
a. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
b. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert;
c. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
4. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert;
5. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
6. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 23.05.2019 r. do dnia 14.06.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, w Biurze Obsługi Mieszkańca –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2019 roku”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
7. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa;
8. Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

autor: M.Dybka


przejdź do archiwum wiadomości