Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO


ostatnai modyfikacja: 15.03.2017
dodane: 10.02.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY WĘGROWSKIEGO
z dnia 08 lutego 2017r


w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm.) w związku z art.llf ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r nr 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 05 grudnia 2016r złożony przez Gminę Łochów, 07-130 Łochów Al. Pokoju 75, została wydana w dniu 08.02.2017r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr 1/2017 (znak sprawy: ŚRB.6740.1.5.2016) w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy XXX-lecia PRL, budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa słupa linii napowietrznej sieci energetycznej SN w Ostrówku gm. Łochów" od km 0+000 do km 1+049,19.
Zmiana decyzji dotyczy działek o nr ewidencyjnym 159/2 (159/6, 159/7) i 159/3 (159/8,159/9) Obręb Ostrówek

(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem, także w nawiasie, zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Gminy Łochów).


Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie odmowy zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację wyżej wymienionej inwestycji drogowej.


Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 1, I - Piętro w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, adres jw, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego), zamieszczonego na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Gminy Łochów, oraz w prasie lokalnej.
Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Węgrowskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości.
Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Starosta Węgrowski
/- / Krzysztof Fedorczyk

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości