Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 04.01.2018

Burmistrz Łochowa

zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej

 

 1. Określenie stanowiska
 2. Stanowisko: Opiekun świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
 3. Wymiar czasu pracy: maksymalnie 24 h/miesiąc
 4. Miejsce wykonywania pracy: świetlice wiejskie w miejscowościach: Barchów, Budziska, Brzuza, Kaliska, Ogrodniki i wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Łochów, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Gimnazjalnymi w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ostrówku.
 5. Rodzaj umowy: umowa zlecenie
 6. Wynagrodzenie: w kwocie 20-40 zł/h będzie płacone w terminie 7 dni
  od przedłożenia rachunku przez opiekuna świetlicy.

 

II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5. minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

III. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

1. wysoka kultura osobista,

2. komunikatywność,

3. umiejętności organizacyjne,

3. umiejętności plastyczne, muzyczne,

4. umiejętności z zakresu kultury fizycznej i sportu,

4. kreatywność, samodzielność,

5. koncepcja pracy na stanowisku Opiekuna świetlicy wiejskiej.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno oświatowych
  z dziećmi i młodzieżą,
 2. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie zajęć dla dorosłych mieszkańców wsi,
 4. dbałość o powierzone mienie,

 

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin składania dokumentów: 2018-01-10 16:00:00

b. Sposób złożenia dokumentów: Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór kandydatów na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej”. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia, a następnie po upływie 7 dni będzie można je odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

c. Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.

 

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

VIII. Etapy naboru i informacje dla kandydatów: ocena formalna złożonych dokumentów. Oceny dokonywać będzie Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie podanym w Zarządzeniu Nr 99/2017 Burmistrza Łochowa z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania
Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie www.bip.gminalochow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.       

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Łochowie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Gminy nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.      

            Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo odwołania naboru na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej bez podania przyczyny.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych


oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie


oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku


oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

 

 

 

 

.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości