Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej


ostatnai modyfikacja: 25.02.2021
dodane: 23.02.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W PIERWSZYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁOCHÓW w 2021 roku

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020  r.,  poz.  1057) zwanej dalej „Ustawą” Burmistrz Łochowa zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 Ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu:

 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Zad.  podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży;

3. Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy spełniający następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
  4. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert;
  5. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia  23.02.2021 r. do dnia  09.03.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, w Biurze Obsługi Mieszkańca –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  7. Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej oceny ofert realizacji zadań publicznych stanowi załącznik do ogłoszenia.
  8. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa.
  9. Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.

 

 

pobierz: Formularz zgłoszenia do komisji

pobierz: Ogłoszeni o naborze do komisji konkursowej

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości