Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

PAKIETY EDUKACYJNE DLA MAZOWIECKICH SENIORÓW - NOWE ROZDANIE


ostatnai modyfikacja: 16.07.2021
dodane: 16.07.2021

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma ogromną przyjemność po raz kolejny zaprosić Seniorów z terenu całego Mazowsza do udziału w projekcie „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, realizowanym przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, a finansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt, realizowany w okresie 01.06.2021 – 30.11.2023, skierowany jest do środowisk senioralnych (podmiotów działających z seniorami i na rzecz seniorów) prowadzących działania na terenie Mazowsza, w tym szczególnie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i polityki społecznej realizujących politykę senioralną na obszarze gminy/miasta/powiatu, ośrodków kultury itp., a także grup nieformalnych, w których działają i realizują swoje pasje i zainteresowania seniorzy. Umożliwiamy realizację „Pakietów Edukacyjnych” w kilku obszarach naukowych:

  • Pakiet nauk humanistycznych, (np. historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia)
  • Pakiet nauk ścisłych (np. astronomia, informatyka)
  • Pakiet nauk medycznych (np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego)
  • Pakiet nauk społecznych (np. socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo)
  • Pakiet kultury (np. muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia)

 

Wykłady dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych „Pakietów Edukacyjnych”. W ramach projektu możliwa jest realizacja wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak też w formule zdalnej, z wykorzystaniem łączy internetowych i specjalnie w tym celu przygotowanych aplikacji. Warunkiem otrzymania wsparcia w postaci „Pakietu Edukacyjnego” jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego. Podmiot dokonujący zgłoszenia może wybrać tematykę wykładu zaproponowaną przez Organizatora i współpracujących z nim wykładowców, a publikowaną na stronie internetowej www.srcp.radom.pl, jak też wskazać własny temat, którym zainteresowani są potencjalni uczestnicy planowanego spotkania.

W ramach projektu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy stale chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólne wykłady i spotkania pozwalają na integrację środowiska senioralnego, wzajemne poznanie się, współpracę, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Dajemy możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz nadążenia za zmianami społecznymi i technologicznymi współczesnego świata, co często stanowi barierę dla osób starszych. Chcemy pokazać, że ciągłe uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy, niezależnie od obszaru tematycznego i osiąganego poziomu, to najlepsza metoda na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej seniorów.

Wykłady prowadzone są przez wykładowców i pracowników naukowych związanych z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy, co zapewni wysoki poziom wiedzy i umiejętności przekazywanych Seniorom w trakcie wykładów.

Udział w wykładach jest całkowicie BEZPŁATNY dla Seniorów uczestniczących w projekcie, a koszty związane z realizacją spotkań pokrywane są z dotacji finansowanej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, a przekazanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”. Szczegółowe zasady realizacji projektu zawarte zostały w dokumencie „Zasady realizacji projektu”, zawierającym także wzór Formularza Zgłoszeniowego. Obydwa dokumenty stanowią załączniki do niniejszej wiadomości.

 

Procedura dokonania zgłoszenia jest bardzo prosta. Wypełniony i opatrzony podpisem Formularz zgłoszeniowy należy przesłać (w formie skanu) na adres e-mail: rcp@radom.net, lub złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom.

 

Nabór zgłoszeń rusza już 19 lipca 2021 roku, a prowadzony będzie w trybie ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej www.srcp.radom.pl  oraz w biurze projektu:

 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

Ul. Żeromskiego 51

26-600 Radom

Tel. 48 360 00 46

e-mail: rcp@radom.net

 

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości