Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych


ostatnai modyfikacja: 25.02.2021
dodane: 23.02.2021

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XXX/204/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zarządzam co następuje:


§ 1.


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) podtrzymanie kultury lokalnej poprzez jej promowanie wśród lokalnej społeczności.


§ 2.


1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) na stronie internetowej Gminy Łochów
3) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie;


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Łochowa.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

 

pobierz:  Zarządzenie Nr 15.2021 oraz Załącznik

pobierz:  Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości