Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Usługi Asenizacyjne SZGK w Łochowie


ostatnai modyfikacja: 05.12.2019
dodane: 05.12.2019

 

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:

1.Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

(a w przypadku gdy sieci kanalizacyjnej nie ma):

2.Wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
3.Pozbywania  się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki nieczystości płynnych (szamba) są dodatkowo zobowiązani do udokumentowania poprzez okazanie :

•posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie gminy na wywóz nieczystości (w gminie Lochów są to: SZGK, Szewczyk Krzysztof - Usługi asenizacyjne, Kazimierz Kowalczyk)
•posiadanie dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości

Podstawa prawna:

Art. 5 ust 1 pkt 2 i 3b oraz Art. 6 ust 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy sprawuje Burmistrz miasta (Art. 9u), który może wystąpić do komendanta Policji o pomoc w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Przepisy Karne.

Właściciel nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązków w zakresie gromadzenia pozbywania się nieczystości ciekłych podlega karze grzywny. Karę grzywny wymierza się w wysokości od 20 zł do 5 000 zł (Art. 24 Kodeksu wykroczeń)

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości