Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego


ostatnai modyfikacja: 11.08.2020
dodane: 11.08.2020

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) w roku szkolnym 2020-2021 należy składać od  17 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. do godz. 16.00, a przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie , Al. Pokoju 75, pok. nr 14 .

Druki wniosków są dostępne TUTAJ

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Łochów , znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust.1 pkt. 2 i art. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z  2018 r.,  poz. 1358)

 

Świadczenie wychowawcze  „500+” i świadczenie  w ramach programu rządowego „Dobry Start” nie będą wliczane  do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia , pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

 Komu nie przysługuje stypendium szkolne :

-dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).

-uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji , kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy  o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. z 2020 r., poz. 111).

Wnioskodawca zobowiązany  jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku braku dochodów ze stałych źródeł utrzymania  lub utrzymywania się z pracy dorywczej, należy złożyć stosowne oświadczenie  wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku.

 

Przed  przystąpieniem do wypełniania „ Wniosku” należy zapoznać  się  z "Instrukcją"  stanowiącą załącznik do „Wniosku”

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących składania Wniosków  o przyznanie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego  na rok szkolny 2020-2021 można uzyskać  dzwoniąc pod nr telefonu 25/64 37 856.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości