Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


ostatnai modyfikacja: 15.03.2017
dodane: 04.01.2017

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

                              z dnia 30 grudnia 2016r

 

w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm.) w związku z art.11f ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r nr 203 z późn.zm.),

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 05 grudnia 2016r złożony przez Gminę Łochów, 07-130 Łochów Al. Pokoju 75, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy XXX-lecia PRL, budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa słupa linii napowietrznej sieci energetycznej SN w Ostrówku gm. Łochów" od km 0+000 do km 1+049,19 Zmiana decyzji dotyczy działek o nr ewidencyjnym 159/2 (159/6, 159/7) i 159/3 (159/8, 159/9) Obręb Ostrówek (przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem, także w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, stały się własnością Gminy Łochów)

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 1, I - piętro w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Starosta Węgrowski

Krzysztof Fedorczyk

 Zobacz dokument w PDF

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości