Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

Roczny Program Współpracy

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako ustawa). Program jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na stronie internetowej www.gminalochow.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Jest to roczny program przyjęty przez Radę Miejską w  Łochowie w formie uchwały jako dokument określający zasady regulujące współpracę Gminy Łochów z sektorem pozarządowym.

Gmina Łochów współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Łochów, w zakresie swoich wyznaczonych zadań.  Na terenie Gminy Łochów funkcjonuje około 30 organizacji pozarządowych. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Łochów, które zaspakajają ich ważne potrzeby.

Program przedstawia jasne i rzetelne rozwiązania współpracy pomiędzy organizacjami a jednostką samorządu terytorialnego, co wpływa na szerzenie demokracji lokalnej, a także pobudza do działania na rzecz dalszego rozwoju Gminy Łochów.

Celem głównym programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym a samorządem poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi tak aby wspierać organizacje pozarządowe  w realizacji celów społecznych Gminy Łochów.

 

dokumenty do pobrania:

Uchwała Rady Miejskiej w Łochowie

Roczny Program Współpracy

Spotkaniez Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim

Kwietniowe spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim miało na celu poinformowanie wszystkich zainteresowanych zdobyciem funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W drugiej części szkolenia rolnicy mogli dowiedzieć się o nowych zasadach ubiegania się o płatności bezpośrednie.

06.05.2015
więcej

Stypendia Pomostowe 2015/2016. Segment IA.

Rozpoczęci XIV -ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016.
Segment IA. Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

05.05.2015
więcej